Algemene voorwaarden

Slide background

Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met ON Events Alkmaar.  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van ON Events. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

Definities:
Organisator:     ON Events
Klant:                  De (rechts-) persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om werkzaamheden te verrichten. De klant wordt verder ook opdrachtgever genoemd.

Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met de informatie en voorwaarden van ON Events beschreven zoals hieronder:

Artikel 1. Boeking / totstandkoming van de overeenkomst

1.1. Een overeenkomst komt tot stand indien de klant mondeling of schriftelijk een boekingsopdracht geeft tot het voorbereiden van een programma door de organisator. Na akkoord van de organisator wordt een schriftelijke bevestiging naar de klant (de opdrachtbevestiging) gestuurd per e-mail (of per post) ter akkoord en retournering door de klant binnen 7 werkdagen.

1.2. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

1.3. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk  aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2. Betaling

2.1. Bij aanmelding van een activiteit voor particuliere groepen dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag in zijn totaliteit aan ON Events betaald te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2. Bij niet tijdige betaling van de volledige som is de organisator gerechtigd de geboekte activiteit te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 5 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

2.3. Bij aanmelding van een activiteit voor zakelijke groepen dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum het gehele verschuldigde bedrag te zijn voldaan.

2.4. Het restant van de som, uitsluitend in het geval van zakelijke groepen, dient uiterlijk 14 dagen na aanvang van de door ons georganiseerde activiteit(en) in het bezit te zijn van ON Events, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.5. De klant die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat vanuit ON Events een nadere ingebrekestelling is vereist. ON Events is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen met daarbij een aanvullende schadevergoeding voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en aanvullende kosten van bijvoorbeeld een deurwaarder / incassobureau.

2.6.De klant die niet tijdig betaalt, is daarbij aan ON Events de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend en de kosten van derden.

Artikel 3. Kosten / Som

3.1. In de aangegeven prijs zijn inbegrepen alle in de activiteit omschreven zaken.

3.2  In de prijs/som zijn niet inbegrepen:
a. het vervoer van en naar de locatie(s), tenzij anders is overeengekomen;
b. De kosten van reisbagage, reisongevallen,, ziektekosten en annuleringsverzekering;
c. Eventuele kosten voor extra consumpties en extra gebruikte materialen.

3.3. De onder 3.2. punt C. genoemde kosten worden door de klant na afloop middels nafactuur verrekend, wij berekenen hiervoor geen administratiekosten.

3.4. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Organisator ON Events behoudt zich het recht voor om vooraf aan een boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

Artikel 4. Wijziging(en) door de klant

4.1. Wijzigingen door de klant dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.

4.2. Tot 2 werkdagen voor het arrangement kunt u 15% van het aantal opgegeven personen annuleren. Binnen deze deadline is een vermindering door de klant niet meer mogelijk, ondermeer in verband met afspraken met derden en administratie. Afhankelijk van derden bestaat er bij latere vermindering de mogelijkheid om een gedeelte van de prijs aan u te retourneren. ON Events behoudt zich het recht om dit zelf te kunnen bepalen in alle redelijkheid.

4.3. De klant dient derhalve rekening te houden met de programmakosten zoals deze bekend zijn bij ON Events op het tijdstip van boeking, ook al blijken er minder deelnemers aanwezig te zijn dan gepland bij het evenement.

4.4. In het geval dat er méér deelnemers aanwezig zijn op het moment van de activiteit(en) dan bekend bij de organisator middels de boeking, zal een naheffing volgen.

4.5. Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zal dit worden doorberekend aan de klant.

Artikel 5. Annulering door de klant

5.1. Annulering(en) door de klant dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.

5.2. Indien een boeking ongedaan wordt gemaakt, worden per boeking de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

5.3. Na totstandkoming van de overeenkomst als omschreven in artikel 1.1. is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd:
meer dan 8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10 %
8-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 20 %
4-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 33 %
2-1 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50 %
7-2 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75 %
Binnen 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100 %

Artikel 6. Wijziging (en) / Annulering door de organisator

6.1. Als door omstandigheden, voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering van de organisator, door ON Events wordt besloten dat het programma niet kan doorgaan of dat erin wijzigingen noodzakelijk zijn, ON Events om de klant zo spoedig mogelijk in te lichten.